Foire aux questions NL

01. Verhuur (stacaravans, Coco Sweet-tenten, Le Coin des Copains®)

01. Mag er gebruikgemaaktworden van barbecues/plancha’s? Is er eenaparte barbecue-plaats op de camping?

Slechtsbarbecues/plancha’sop gaswordengeaccepteerd. Er isgeenaparte barbecue-plaats op de camping, maar sommigeaccommodatieshebben er weleen(stacaravan Patio®, stacaravanÎles d’Or®, Coco Sweet® en Le Coin des Copains®). Houtskool barbecues zijn in hetheledepartementverbodenvanwegehetbrandgevaar.Elektrischeplancha’szijneveneensverbodenvanwege de stroomlimiet van de camping.

02. Accepteert de camping huisdieren (honden, katten)?

Weaccepterenmaximaal 2 huisdieren, met uitzondering van hondenuit de categorie 1 en 2. In Le Coin des Copains® zijnhuisdierenverboden.

03. Verhuurt u beddengoed, kinderbedjes, kinderstoelen?

Ja, op reserveringvooraf.

04. Kan ik met eentweede auto komen? Of eenaanhanger?

Dat kan met bijbetaling. De auto en/of aanhangermoet op de staanplaatszelfwordengeparkeerd. Welmoet u datvoorafopgeven, slechtseenaantalstacaravansbeschikt over voldoendeparkeerruimtevooreentweede auto en/of aanhanger.

05. Over hoeveel ampère beschikteenstacaravan?

Over 16 ampère.

06. Mag je eententopzetten op de plek van eenstacaravan?

Nee, uitveiligheidsoverwegingenis dit door de Préfecture du Var verboden.

07. Zijnkussens en dekensbij de verhuurinbegrepen?

Ja, er liggenaltijdkussens op de bedden. De dekenskunt u in de kastenvinden.

08. Kun je eentelevisietoestelaansluiten in de stacaravansAvantage® of Classique®? Of er eentje ter plaatsehuren?

Webiedengeentelevisietoestellen te huuraan. Eenaantalstacaravansbeschikt er echterwel over: de stacaravans Privilège®, Patio® en Îles d'Or®. Er isgeen tv-aansluiting in de stacaravansClassique® en Avantage®. Wilt u uweigentelevisietoestelgebruiken, dan dient u eeneigendraagbare antenne mee te nemen.

09. Watkosteenschoonmaakbeurt?

Eenschoonmaakbeurtkost € 70 voor de stacaravans en Coco Sweet, en € 100 voorLe Coin des Copains®.

10. Op uw site zagik de accommodatie ‘Le Coin des Copains®’, met hoeveelpersonenkun je hier logeren?

Le Coin des Copains®isbedoeldvoormaximaal10 personen (5 twee-persoonschalets). U beschikt over eenkeukengedeelte en sanitair op hetprivateterrein van Le Coin des Copains®.
Huisdierenzijn niet toegestaan in Le Coin des Copains®, zelfs niet buiten de chalets.

11. Vanafwelktijdstipkunnenweterecht?

Dat hangtaf van de periodewaarvoor u uwverblijfhebtgeboekt:
Laagseizoen (april, mei, juni, september): vanaf15.00 uur.
Hoogseizoen (juli, augustus): vanaf 16.00 uur.

02. Staanplaatsen

01. Mag er gebruikgemaaktworden van barbecues/plancha’s? Is er eenaparte barbecue-plaats op de camping?

Slechts barbecues/plancha's op gaswordengeaccepteerd. Er isgeenaparte barbecue-plaats op de camping. Houtskool barbecues zijn in hetheledepartementverbodenvanwegehetbrandgevaar. Elektrischeplancha'szijneveneensverbodenvanwege de stroomlimiet van de camping.

02. Accepteert de camping huisdieren (honden, katten)?

Weaccepterenmaximaal 2 huisdieren, met uitzondering van hondenuit de categorie 1 en 2 (http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/17-06-11_-_circulations_transfrontaliere_-tableau_recapitulatif_chiens_dangereux-v2.pdf). In Le Coin des Copains® zijnhuisdierenverboden.

03. Verhuurt u koelkasten?

Ja, die verhurenwe op reservering.
U kuntookeenkinderbedje of eenkinderstoelhuren.

04. Kanik met eentweede auto komen? Of eenaanhanger?

Dat kan met bijbetaling. De auto en/of aanhangermoet op de staanplaatszelfwordengeparkeerd. Welmoet u datvoorafopgeven, slechtseenaantalstaanplaatsenbeschikt over voldoendeparkeerruimtevooreentweede auto en/of aanhanger.

05. Over hoeveel ampère beschikt de staanplaats?

Over 10 ampères. Denk er welaaneenEuropeseuniverselestekkermee te nemen, type P17.

06. Heeft de camping chemischetoiletten?

Ja, wehebben er 2: eenbijhetsanitairblok Mitan, de tweedebijhetnachtparkeerterrein.

07. Is hetmogelijk om meerderetenten op eenstaanplaats op te zetten, en watkostdat?

Ja, dat kan, er isgeenlimietaanhetaantaltenten per staanplaats. Maar er mogen niet meer dan 6 personen op eenstaanplaatslogeren.

08. Vanafwelktijdstipkunnenweterecht?

Dat hangtaf van de periodewaarvoor u uwverblijfhebtgeboekt:
Laagseizoen (april, mei, juni, september): vanaf15.00 uur.
Hoogseizoen (juli, augustus): vanaf 14.00 uur.

03. Betalingswijze

01. Welkebetalingswijzeaccepteert u bijreservering?

Voorafaccepterenwijeenoverboeking of eenbetaling per creditcard via onze internetsite (beveiligd via het3D protocol).
Ter plaatsekunt u uitsluitend per credicard of cash betalen.

04. Hetwaterpark

01. Kunnenkinderenmakkelijk van de staanplaatsnaarhetzwembadtoe?

Ja. Ookvanafhet verste gedeelte van de camping ishetslechts 5 minutenlopennaarhetzwembad. Maar kinderenmoetenwelaltijdbegeleidwordendooreenvolwassene.

02. Welkezwemkledingistoegestaan in hetwaterpark?

Uithygiënischoogpuntisuitsluitend de hiernaastafgebeeldezwemkledingtoegestaan.
Voor dames: alleeneenbikini ofbadpakistoegestaan (burkiniverboden).
Voorheren:shorts en bermuda'szijnverboden, alleeneenzwembroek of –slip istoegestaan.

03. Watzijn de openingstijden van hetwaterpark? Kun je ook ‘s avondszwemmen?

Hetwaterparkisdagelijksgeopend.
In hetlaagseizoen (april, mei, juni en september) van 10.00-18.30 uur.
In hethoogseizoen(juli en augustus) van 10.00-19.00 uur, met elkeweekeenavondje ‘schemerzwemmen'.

04. Zijn de zwembadenverwarmd?

Ja, de zwembadenzijn de geheleopeningsperiode van de camping verwarmd.

05. Mogen onze vriendenmeenaarhetwaterpark om te zwemmen?

Nee, datisverboden, tenzijzeook op de camping logeren.

05. Voorzieningen op de camping

01. Is er wifi op de camping? En moet je daarvoorbetalen?

Ja, er isbetaalde wifi. Informeerbij de receptienaar de diverse mogelijkheden.

02. Zijn er wasmachines / wasdrogers?

Ja, er zijnzowelwasmachinesalswasdrogers.

03. Verkoopt u ansichtkaarten en postzegels?

Ja, weverkopenansichtkaarten en postzegelsvoorFrankrijk en Europa.

04. Zijn er animatiesvoorkinderen?

Ja, maar alleen in juli en augustus: tweekinderclubs (4-7jaar en 8-12jaar). En er zijnookspecialeactiviteitenvoortieners.

05. Biedthet restaurant ooksoirées aan? Is hetdagelijksgeopend?

In hethoogseizoen(juli/augustus) ishet restaurant dagelijksgeopend en worden er (thema)avondengeorganiseerd.

06. Rondom de camping

01. Waarvindik de dichtstbijzijndesupermarkten?

Voor de noodzakelijkeboodschappenkuntterecht in de campingwinkel. Verderzijn er eenIntermarché en een Casino in het centrum van La Londeop 5 min. van de camping. RichtingHyèresvindt u ondermeereenGéant Casino, eenLeclerc en een Intermarché.

02. Waarishetdichtstbijzijndepostkantoor?

In het centrum van La Londe. Maar als u postzegelsvoorFrankrijk of Europa wilt, dan kunt u die ookbij de receptie van de camping kopen. Hier kunt u ookuwbrieven of kaarten op de bus doen.

03. Hebt u eenlijst van avondmarkten?

Vanzelfsprekend. Er zijn er twee in La Londe, op donderdag- en zondagavond, tijdenshetseizoen. De volledigelijst van avondmarktenhangtbij de receptie ter inzage.

04. Kan je te voet / per fietsnaarhetstadscentrum, of naarhetstrand?

Per fietsisdatzekermogelijk. Te voetradenwedatafomdat je eenheeldrukke rotonde moetoversteken.

07. De stranden

01. Hoe ver ligt de camping van zee?

Op zo’n 3,5 km van hetdichtstbijzijndestrand, hetstrand van Les Salins in de gemeenteHyères; je bent er in 5-10 minuten.

02. Gaat er eenpendelbusnaarhetstrand? En op welketijden?

Ja, er gaatgemeentelijkependelbustijdenshethoogseizoen (juli en augustus) naarhetstrand van l'Argentière. Die stoptdriekeer per dag bij de ingang van de camping. Bij de receptie van de camping krijgt u actueleinformatie over tijden en tarieven.

03. Kunt u onsenkelestranden in de omgeving van de camping aanbevelen?

In de buurt van de camping vindt u de strandenEstagnol, Pellegrin, Léoube, Cabasson en de strandenl'Argentière en Les Salins.
Klik hier vooralleinformatie: https://www.lapascalinette.nl/camping-blog/onze-paradijsjes-camping/

08. Praktischeinformatie

01. Op de site staatdathetafval van de camping wordtgescheiden. Maar In de afvalbergingzieikgeenaparte containers. Waarom niet?

Hetafvalwordtbuiten de camping gescheiden, bijhetnachtparkeerterrein.

02. Op de site zagikdat er eensnelweg in de buurt van de camping is. Levertdatgeluidshinder op? En hoezithet met de geluidsoverlast van hetvliegveld?

Er iseenweg in de buurt van de camping, maar die is niet druk en de paarstaanplaatsenaan die kant van hetterrein die er last van zoudenkunnenhebben, verhurenweuitsluitend met voorafgaandeinstemming van de klanten. Voorwatbetrefthetvliegveld: datligt op circa 20-25 minuten van de camping, ver genoegweg om geenoverlast te hebben van hetvliegverkeer.

03. Zijn er muggen, of mieren?

Wezittenmiddenin de natuur. En ‘s zomerszijn er insecten, net als in heelFrankrijk. Dus gebruikeengoedemuggenspray en laatgeenetensrestenslingeren, dan is er nietsaan de hand.